Tlak ideálního plynu v uzavřené nádobě

Neustálý pohyb molekul plynu uzavřeného v nádobě má za následek ustavičné srážky těchto molekul s molekulami vnitřních stěn nádoby, popř. molekulami povrchu jiného tělesa, které se nachází uvnitř nádoby. Současně se nárazy obrovského počtu molekul plynu na vybranou plošku stěny o obsahu S projevují jako střední tlaková síla F plynu na tuto plošku.

Vztah
p =   F 
 S 
vyjadřuje ak střední hodnotu tlaku plynu.

Souvislost tlaku plynu p se střední kvadratickou rychlost vk molekul plynu, počtem částic N a objemem V uvažovaného plynu udává základní rovnice pro tlak ideálního plynu:
p =   1 
 3 
 N 
 V 
 m0vk2

Plyn, který je v rovnovážném stavu, lze charakterizovat stavovými veličinami T, p, V a počtem molekul N. Rovnice, která vyjadřuje vztah mezi těmito veličinami, se nazývá stavová rovnice:
p V = N k T

© Noriyoshi Kato (norimari@mxb.mesh.ne.jp)

Tento JAVA aplet demonstruje závislost mezi jednotlivými stavovými veličinami. Pomocí posuvníků pod veličinami můžete měnit jejich hodnoty - teploty, tlaku a množství částic. Střední kvadratická rychlost je vypočítána a zobrazena rychlostí pohybu částic v nádobě. Poloha pístu naopak zobrazuje objem plynu.


(t) komise Fyziky GymKT