MECHANIKA
(kvinta / 1. ročník)

1. Úvod

2. Základy mechaniky hmotného bodu

2.1 Kinematika

  • těleso, hmotný bod, poloha, vztažná soustava, souřadnice, polohový vektor, relativnost pohybu a klidu
  • skalární a vektorové veličiny, operace s vektory, souřadnice vektoru
  • trajektorie, dráha, rozdělení pohybů podle trajektorie
  • pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
  • p. rovnoměrný přímočarý
  • p. rovnoměrně zrychlený a zpomalený, zrychlení
  • vektorový charakter veličin v a a
  • rovnoměrný pohyb po kružnici

2.2 Dynamika

  • síla, příklady, výslednice sil., hmotnost tělesa a soustavy
  • 1. pohybový zákon, inerciální soustava
  • 2. pohybový zákon., určování hmotnosti, aplikace
  • 3. pohybový zákon., aplikace
  • hybnost hmot. bodu a soustavy hmot. bodů, aplikace, z. z. hybnosti
  • Galileův princip relativity, neinerciální. vztažná soustava, setrvačná síla
  • ohraničená platnost zákonů klasické mechaniky

2.3 Práce a energie

  • mech. práce stálé síly, výkon, kinetická energie
  • potenciální energie, mechanická energie
  • zákon zachování mechanické energie, účinnost, užití

3. Gravitační pole

3.1. Gravitační pole

  • Newtonův gravitační zákon, gravitační pole homogenní a nehomogenní.
  • Fg a FG, ag a g, tíhové pole

3.2 Pohyby těles v gravitačním poli

4. Mechanika tuhého tělesa

5. Mechanika kapalin a plynů

 


free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016