Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Fyzikální animace

HTML5 fyzikální animace (Bývalé „JAVA a FLASH animace“)

Prohlížení statických textových a obrázkových informací je sice zajímavé, ale tak se dá studovat i z obyčejné tištěné knihy. Výhodou internetových textů je nejen možnost vzájemných odkazů, ale především určitá interaktivita. Klasické webové stránky jsou tedy často doplněny různými INTERAKTIVNÍMI animacemi, ktré lze využít pro výklad a nebo jako simulaci daného fyzikálního jevu. V průběhu tvorby těchto interaktivních animací se využívalo několika technologií – mezi ty první a základní se řadily JAVA a FLASH, dnes se ale častěji objevují animace postavené na HTML5.

KVINTA, 1. ROČNÍK

Měření ve fyzice

 1. Měření posuvným měřítkem extern (česky)
 2. Měření mikrometrem extern (česky)

Mechanika hmotného bodu

Kinematika
 1. Pohyby - rovnoměrný, zrychlený, zpomalený extern (česky)
 2. Pohyb s konstantním zrychlením extern (česky)
 3. Rovnoměrný pohyb po kružnici extern (česky)
Dynamika
 1. Skládání sil extern (česky)
 2. Rovnováha tří sil extern (česky)
 3. Rozklad síly do směrů extern (česky)
 4. 2. Newtonův zákon extern (česky)
 5. Kladkostroj extern (česky)
 6. Nakloněná rovina extern (česky)
 7. Kolotoč - dostředivá síla extern (česky)
 8. Pružná a nepružná srážka extern (česky)
 9. Newtonova kolébka extern (česky)

Gravitačí a tíhové pole

 1. 1. Keplerův zákon extern (česky)
 2. 2. Keplerův zákon extern (česky)
 3. Tíhové zrychlení extern (česky)
 4. Dráha střely - vrhy I. extern (česky)

Mechanika tuhého tělesa

 1. Rovnovážné polohy extern (česky)
 2. Rovnováha na páce extern (česky)
 3. Stabilita tuhého tělesa extern (česky)

Mechanika tekutin

 1. Hydraulické zařízení - hever extern (česky)
 2. Vztlaková síla extern (česky)
 3. Atmosférický tlak vs. nadmořská výška extern (česky)

SEXTA, 2. ROČNÍK

Molekulová fyzika:

Základní pojmy
 1. Difúze extern (česky)
 2. Brownův pohyb extern (česky)
 3. Rozdělení rychlostí molekul plynu extern (česky)
 4. Teplotní stupnice (°C, K, °F) extern (česky)
Struktura a vlastnosti plynů
 1. Izobarický děj (Gay-Lussacův zákon) extern (česky)
 2. Izochorický děj (Charlesův zákon) extern (česky)
 3. Izotermický děj (Boyleův-Mariottův zákon) extern (česky)
 4. Adiabatický děj (Poissonův zákon) extern (česky)
 5. Carnotův cyklus II extern (česky)
 6. Parní stroj - lokomotiva extern (česky)
 7. 4-taktní spalovací motor II extern (česky)
 8. 2-taktní spalovací motor II extern (česky)
 9. Dieslův vznětový motor extern (česky)
 10. Wankelův motor extern (česky)
Struktura a vlastnosti pevných látek
 1. Křivka deformace (česky)
Struktura a vlastnosti kapalin
 1. Kapilární tlak ve dvou bublinách extern (česky)
Změny skupenství látek
 1. Teplota varu vody v závislosti na tlaku extern (česky)

Kmitání a vlnění:

Kmitání
 1. Časový diagram harmonického kmitání extern (česky)
 2. Kmitání vs. pohyb po kružnici extern (česky)
 3. Skládání kmitů extern (česky)
 4. Skládání kmitů blízké frekvence - Rázy extern (česky)
 5. Skládání kmitů - fázorový diagram extern (česky)
 6. Skládání kolmých kmitů - Lissajousovy obrazce extern (česky)
 7. Kyvadlo extern (česky)
 8. Pružinový oscilátor extern (česky)
 9. Vázané oscilátory extern (česky)
 10. Tlumený oscilátor I extern (česky)
 11. Buzené kmity - rezonance extern (česky)
 12. Dvojité kyvadlo extern (anglicky)
Vlnění
 1. Postupné příčné a podélné vlnění (Vlnostroj) extern (česky)
 2. Vznik stojatého vlnění extern (česky)
 3. Stojaté podélné a příčné vlnění extern (česky)
 4. Stojaté podélné vlnění extern (česky)
 5. Stojaté vlnění na struně a v píšťale extern (česky)
 6. Interference dvou kulových vln extern (česky)
 7. Huygensův princip extern (česky)
 8. Odraz vlnění extern (česky)
 9. Lom vlnění extern (česky)
 10. Dopplerův jev extern (česky)

SEPTIMA, 3. ROČNÍK

Elektřina

Elektrostatika
 1. Intenzita elektrického pole extern (česky)
 2. Kondenzátor extern (česky)
Elektrický proud v kovech
 1. Ohmův zákon extern (česky)
 2. Elektrický odpor extern (česky)
 3. Vnitřní odpor zdroje extern (česky)
 4. Wheatstoneův můstek extern (česky)
Elektrický proud v polovodičích
 1. Generace párů elektron-díra extern (česky)
 2. Termistor extern (česky)
 3. Fotorezistor extern (česky)
 4. Typy polovodičů extern (česky)
Elektrický proud v elektrolytech
 1. Elektrolytická disociace extern (česky)
 2. Elektrolýza vody za pomoci Hofmanova přístroje extern (česky)
 3. Olověný akumulátor extern (česky)
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
 1. Nesamostatný výboj extern (česky)
 2. Voltampérová charakteristika výboje extern (česky)
 3. Obloukový výboj extern (česky)
 4. Výboj za sníženého tlaku extern (česky)
 5. Doutnavka extern (česky)
 6. Katodové záření extern (česky)
 7. Princip osciloskopu extern (česky)
 8. RTG lampa extern (česky)

Magnetismus

Stacionární magnetické pole
 1. Magnetické pole tyčového magnetu I extern (česky)
 2. Magnetické pole tyčového magnetu II extern (česky)
 3. Magnetické pole okolo přímého vodiče I extern (česky)
 4. Magnetické pole okolo přímého vodiče II extern (česky)
 5. Flemingovo pravidlo levé ruky pro vodič extern (česky)
 6. Nabitá částice v magn. poli - Wehneltova trubice extern (česky)
 7. Lorentzova síla extern (česky)
 8. Stejnosměrný elektromotor extern (česky)
Nestacionární magnetické pole
 1. Elektromagnetická indukce extern (česky)
 2. Lenzův zákon extern (česky)
Střídavý proud
 1. Generátor el. proudu (dynamo/alternátor) I extern (česky)
 2. Generátor el. proudu (dynamo/alternátor) II extern (česky)
 3. Jednoduchý střídavý obvod extern (česky)
 4. Sériový obvod RLC extern (česky)
 5. Elektromagnetický oscilátor extern (česky)
 6. Transformátor extern (česky)
 7. 3-fázový generátor extern (česky)
 8. Graetzův můstek extern (česky)

OKTÁVA, 4. ROČNÍK

Elmag. vlnění a optika:

Základní pojmy
 1. Elmagnetické vlnění I. extern (česky)
 2. Fermatův princip extern (anglicky)
 3. Huygensův princip extern (česky)
 4. Aditivní skládání barev extern (česky)
 5. Normální disperze - Hranol extern (česky)
Paprsková optika
 1. Odraz a lom světla extern (česky)
 2. Duté zrcadlo extern (česky)
 3. Vypuklé zrcadlo extern (česky)
 4. Optická mohutnost tlusté čočky extern (česky)
 5. Zobrazení spojkou extern (česky)
 6. Zobrazení rozptylkou extern (česky)
 7. Akomodace oka extern (česky)
 8. Oční vady extern (česky)
 9. Lupa extern (česky)
 10. Zrcadlový (Newtonův) hvězdářský dalekohled extern (česky)
 11. Čočkový (Keplerův) hvězdářský dalekohled extern (česky)
 12. Galileův dalekohled (divadelní kukátko) extern (česky)
 13. Mikroskop extern (česky)
Vlnová optika
 1. Interference dvou kulových vln extern (česky)
 2. Difrakce na štěrbině I extern (česky)
 3. Difrakce na štěrbině II extern (anglicky)
 4. Difrakce na dvojštěrbině I extern (česky)
 5. Difrakce na dvojštěrbině II extern (anglicky)
 6. Polarizační filtr extern (česky)
Elektromagnetické záření a jeho energie:
 1. Světelný tok extern (česky)
 2. Svítivost extern (česky)
 3. Osvětlení extern (česky)
 4. Absolutně černé těleso extern (česky)

Základy speciální teorie relativity:

 1. Michelson-Morleyův experiment extern (česky)
 2. Dilatace času I extern (česky)
 3. Dilatace času II extern (česky)
 4. Kontrakce délky extern (česky)

Fyzika mikrosvěta:

Fyzika atomového obalu
 1. Modely atomů extern (česky)
 2. Rutherfordův pokus extern (česky)
 3. Bohrův model atomu extern (česky)
 4. Absolutně černé těleso extern (česky)
 5. Vnější fotoefekt I extern (česky)
 6. Vnější fotoefekt II extern (česky)
 7. Comptonův jev extern (česky)
 8. Franck-Hertzův experiment extern (česky)
 9. Rentgenka extern (česky)
 10. Spektra atomů extern (česky)
Jaderná fyzika
 1. Radioaktivita extern (česky)
 2. Radioaktivní rozpad I extern (česky)
 3. Radioaktivní rozpad II extern (česky)
 4. Rozpadové řady I extern (česky)
 5. Rozpadové řady II extern (česky)
 6. Jaderná reakce extern (česky)

Astronomie a astrofyzika:

 1. Fáze měsíce extern (česky)
 2. Póly světové sféry extern (česky)
 3. Zdánlivý pohyb hvězd extern (česky)
 4. Sluneční soustava extern (česky)
 5. Souhvězdí extern (česky)


Funkčnost zde uvedených odkazů je jen příležitostně ověřována.

Poslední akualizace 2. 3. 2021 (vypuštěny odkazy na JAVA a FLASH animace – konec podpory technologie Flash po 1. 1. 2021)

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!