Fyzikální kabinet GymKT

Studium Pro výuku... Fyzikální animace

JAVA & FLASH & HTML5 fyzikální animace:

Prohlížení statických textových a obrázkových informací je sice zajímavé, ale tak se dá studovat i z obyčejné tištěné knihy. Výhodou internetových textů je nejen možnost vzájemných odkazů, ale především určitá interaktivita. Klasické webové stránky jsou tedy často doplněny různými INTERAKTIVNÍMI animacemi, ktré lze využít pro výklad a nebo jako simulaci daného fyzikálního jevu. V průběhu tvorby těchto interaktivních animací se využívalo několika technologií - mezi ty první a základní se řadí JAVA a FLASH, dnes se stále častěji objevují animace postavené na HTML5. Níže uvedené odkazy jsou směsicí těchto technologií. V poznámce si přečtěte, zda nemusíte pro běh animací něco do svého PC doinstalovat.

Poznámka:
flash
FLASH animace - nelze spustit na iPAD, který nepodoruje tento zásuvný modul - budeme postupně nahrazovat animacemi HTML5
Pro přehrávání FLASH animací musíte mít na svém počítači nainstalován Macromedia Flash Player. Většina prohlížečů, pokud narazí na stránku obsahující FLASH animaci, automaticky vyzve uživatele k bezplatné instalaci tohoto příslušenství.

(Můžete si jej stáhnout ze stránek Adobe Flash Player)

java
JAVA applet - již není podporován moderními prohlížeči - budeme je postupně nahrazovat jinými animacemi
Řada JAVA apletů Vám již nebude fungovat ani v případě, že máte na svém počítači nainstalované JAVA prostředí (minimálně verze 1.4).
Ale zkuste to!
(Můžete si JAVA prostředí JRE stáhnout z Oracle Technology Network)

HTML5
Oproti předchozím technologiím, které vyžadují instalaci různých zásuvných modulů či rozšíření internetového prohlížeče, jsou tyto HTML5 animace napsané přímo ve webové stránce. Lze je tedy spouštět přímo webovým prohlížečem, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu - pro spuštění tedy nemusíte nic dodatečného stahovat. Animace HTML5 lze spouštět i na tabletech.
Označení animací:
java - vytvořeno technologií JAVA flash - vytvořeno technologií FLASH HTML5 - vytvořeno technologií HTML5
(funguje na tabletu)
extern - odkaz směřuje na externí stránky

KVINTA, 1. ROČNÍK

Měření ve fyzice

 1. flash Měření posuvným měřítkem extern (česky)
 2. HTML5 Měření mikrometrem extern (česky)

Mechanika hmotného bodu

Kinematika
 1. flash Vztažná soustava (popis pohybu) extern (anglicky)
 2. HTML5 Pohyby - rovnoměrný, zrychlený, zpomalený extern (česky)
 3. HTML5 Pohyb s konstantním zrychlením extern (česky)
 4. HTML5 Rovnoměrný pohyb po kružnici extern (česky)
Dynamika
 1. HTML5 Skládání sil extern (česky)
 2. HTML5 Rovnováha tří sil extern (česky)
 3. HTML5 Rozklad síly do směrů extern (česky)
 4. HTML5 2. Newtonův zákon extern (česky)
 5. HTML5 Kladkostroj extern (česky)
 6. HTML5 Nakloněná rovina extern (česky)
 7. HTML5 Kolotoč - dostředivá síla extern (česky)
 8. HTML5 Pružná a nepružná srážka I. extern (česky)
 9. flash Pružná a nepružná srážka II. (anglicky)
 10. HTML5 Newtonova kolébka extern (česky)

Gravitačí a tíhové pole

 1. HTML5 1. Keplerův zákon extern (česky)
 2. HTML5 2. Keplerův zákon extern (česky)
 3. HTML5 Tíhové zrychlení extern (česky)
 4. flash Volný pád verzus vrh vodorovný (anglicky)
 5. HTML5 Dráha střely - vrhy I. extern (česky)
 6. flash Dráha střely - vrhy II. (anglicky)

Mechanika tuhého tělesa

 1. HTML5 Rovnovážné polohy extern (česky)
 2. HTML5 Rovnováha na páce extern (česky)
 3. HTML5 Stabilita tuhého tělesa extern (česky)

Mechanika tekutin

 1. HTML5 Hydraulické zařízení - hever I extern (česky)
 2. flash Hydraulické zařízení - hever II (česky)
 3. flash Hydraulické zařízení - jeřáb (česky)
 4. flash Spojené nádoby - plavební komora (česky)
 5. HTML5 Vztlaková síla extern (česky)
 6. HTML5 Atmosférický tlak vs. nadmořská výška extern (česky)
 7. flash Princip barometru - aneroidu (česky)
 8. flash Bernoulliho rovnice (česky)
 9. java Aerodymanika - křídlo (anglicky)

SEXTA, 2. ROČNÍK

Molekulová fyzika:

Základní pojmy
 1. HTML5 Difúze extern (česky)
 2. HTML5 Brownův pohyb extern (česky)
 3. HTML5 Rozdělení rychlostí molekul plynu extern (česky)
 4. flash TOPENÍ - Šíření tepla (česky)
 5. HTML5 Teplotní stupnice (°C, K, °F) extern (česky)
Struktura a vlastnosti plynů
 1. HTML5 Izobarický děj (Gay-Lussacův zákon) extern (česky)
 2. HTML5 Izochorický děj (Charlesův zákon) extern (česky)
 3. HTML5 Izotermický děj (Boyleův-Mariottův zákon) extern (česky)
 4. HTML5 Adiabatický děj (Poissonův zákon) extern (česky)
 5. flash Carnotův cyklus I (anglicky)
 6. HTML5 Carnotův cyklus II extern (česky)
 7. flash Parní stroj (česky)
 8. HTML5 Parní stroj - lokomotiva extern (česky)
 9. flash 4-taktní spalovací motor (anglicky)
 10. HTML5 4-taktní spalovací motor II extern (česky)
 11. flash 2-taktní spalovací motor I (anglicky)
 12. HTML5 2-taktní spalovací motor II extern (česky)
 13. HTML5 Dieslův vznětový motor extern (česky)
 14. HTML5 Wankelův motor extern (česky)
 15. flash Proudový motor (česky)
 16. flash Stirlingův motor (anglicky)
Struktura a vlastnosti pevných látek
 1. flash Tepelná roztažnost - bimetal (česky)
 2. HTML5 Křivka deformace (česky)
Struktura a vlastnosti kapalin
 1. java Povrchové napětí kapalin extern (španělsky)
 2. HTML5 Kapilární tlak ve dvou bublinách extern (česky)
 3. java Kapilárita, výška hladiny v kapiláře extern (španělsky)
Změny skupenství látek
 1. flash Vnitřní struktura skupenství (anglicky)
 2. flash Skupenské teplo tání (česky)
 3. HTML5 Teplota varu vody v závislosti na tlaku extern (česky)

Kmitání a vlnění:

Kmitání
 1. HTML5 Časový diagram harmonického kmitání extern (česky)
 2. HTML5 Kmitání vs. pohyb po kružnici extern (česky)
 3. flash Fázory verzus okamžitá výchylka I. (anglicky)
 4. flash Fázory verzus okamžitá výchylka II. (anglicky)
 5. HTML5 Skládání kmitů extern (česky)
 6. HTML5 Skládání kmitů blízké frekvence - Rázy extern (česky)
 7. HTML5 Skládání kmitů - fázorový diagram extern (česky)
 8. HTML5 Skládání kolmých kmitů - Lissajousovy obrazce extern (česky)
 9. HTML5 Kyvadlo extern (česky)
 10. HTML5 Pružinový oscilátor extern (česky)
 11. HTML5 Vázané oscilátory I. extern (česky)
 12. flash Vázané oscilátory II. (anglicky)
 13. HTML5 Tlumený oscilátor I extern (česky)
 14. flash Tlumený oscilátor II (anglicky)
 15. HTML5 Buzené kmity - rezonance I. extern (česky)
 16. flash Buzené kmity - rezonance II. (anglicky)
 17. HTML5 Dvojité kyvadlo extern (anglicky)
Vlnění
 1. flash Postupné příčné a podélné vlnění (Vlnostroj) extern (česky)
 2. java Hrajeme si s vlněním… extern (anglicky)
 3. HTML5 Vznik stojatého vlnění extern (česky)
 4. flash Stojaté podélné a příčné vlnění I extern (česky)
 5. flash Stojaté podélné a příčné vlnění II (anglicky)
 6. HTML5 Stojaté podélné vlnění extern (česky)
 7. flash Stojaté vlnění na struně a v píšťale extern (česky)
 8. flash Vlnění na rozhraní dvou prostředí (anglicky)
 9. HTML5 Interference dvou kulových vln extern (česky)
 10. java Chvění mech. soustav - chvění membrány (česky)
 11. flash Huygensův princip extern (česky)
 12. HTML5 Odraz vlnění extern (česky)
 13. HTML5 Lom vlnění extern (česky)
 14. java Interference vlnění ze dvou bodových zdrojů - pokus (česky)
 15. java Interference několika zdrojů (anglicky)
 16. HTML5 Dopplerův jev I. extern (česky)
 17. java Dopplerův jev II. (česky)

SEPTIMA, 3. ROČNÍK

Elektřina

Elektrostatika
 1. HTML5 Intenzita elektrického pole extern (česky)
 2. java Siločáry elektrostatického pole (česky)
 3. HTML5 Kondenzátor extern (česky)
Elektrický proud v kovech
 1. HTML5 Ohmův zákon extern (česky)
 2. HTML5 Elektrický odpor extern (česky)
 3. HTML5 Vnitřní odpor zdroje extern (česky)
 4. java Potenciometr extern (česky)
 5. HTML5 Wheatstoneův můstek extern (česky)
Elektrický proud v polovodičích
 1. HTML5 Generace párů elektron-díra extern (česky)
 2. HTML5 Termistor extern (česky)
 3. HTML5 Fotorezistor extern (česky)
 4. HTML5 Typy polovodičů extern (česky)
Elektrický proud v elektrolytech
 1. HTML5 Elektrolytická disociace extern (česky)
 2. flash Elektolýza NaCl (česky a částečně francouzsky)
 3. HTML5 Elektrolýza vody za pomoci Hofmanova přístroje extern (česky)
 4. HTML5 Olověný akumulátor extern (česky)
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
 1. HTML5 Nesamostatný výboj extern (česky)
 2. HTML5 Voltampérová charakteristika výboje extern (česky)
 3. HTML5 Obloukový výboj extern (česky)
 4. HTML5 Výboj za sníženého tlaku extern (česky)
 5. HTML5 Doutnavka extern (česky)
 6. HTML5 Katodové záření extern (česky)
 7. HTML5 Princip osciloskopu extern (česky)
 8. java Vakuová dioda extern (německy)
 9. HTML5 RTG lampa extern (česky)

Magnetismus

Stacionární magnetické pole
 1. HTML5 Magnetické pole tyčového magnetu I extern (česky)
 2. HTML5 Magnetické pole tyčového magnetu II extern (česky)
 3. HTML5 Magnetické pole okolo přímého vodiče I extern (česky)
 4. HTML5 Magnetické pole okolo přímého vodiče II extern (česky)
 5. HTML5 Flemingovo pravidlo levé ruky pro vodič extern (česky)
 6. java Nabitá částice v magn. poli extern (česky)
 7. HTML5 Nabitá částice v magn. poli - Wehneltova trubice extern (česky)
 8. HTML5 Lorentzova síla extern (česky)
 9. flash Princip elektrického zvonku (anglicky)
 10. HTML5 Stejnosměrný elektromotor extern (česky)
Nestacionární magnetické pole
 1. HTML5 Elektromagnetická indukce extern (česky)
 2. HTML5 Lenzův zákon extern (česky)
Střídavý proud
 1. HTML5 Generátor el. proudu (dynamo/alternátor) I extern (česky)
 2. HTML5 Generátor el. proudu (dynamo/alternátor) II extern (česky)
 3. flash Fázory verzus okamžitá hodnota napětí (anglicky)
 4. HTML5 Jednoduchý střídavý obvod extern (česky)
 5. HTML5 Sériový obvod RLC extern (česky)
 6. HTML5 Elektromagnetický oscilátor extern (česky)
 7. HTML5 Transformátor extern (česky)
 8. HTML5 3-fázový generátor extern (česky)
 9. HTML5 Graetzův můstek extern (česky)

OKTÁVA, 4. ROČNÍK

Elmag. vlnění a optika:

Základní pojmy
 1. HTML5 Elmagnetické vlnění I. extern (česky)
 2. flash Elmagnetické vlnění II. (anglicky)
 3. HTML5 Fermatův princip extern (anglicky)
 4. java Huygensův princip extern (česky)
 5. java Aditivní skládání barev extern (česky)
 6. java Normální disperze - Hranol extern (česky)
 7. java Normální disperze - Duha (česky)
Paprsková optika
 1. flash Stín a polostín (česky)
 2. HTML5 Odraz a lom světla extern (česky)
 3. flash Zákon odrazu (anglicky)
 4. flash Zákon lomu (anglicky)
 5. java Optické vlákno (česky)
 6. flash Chování světla na rozhraní prostředí (anglicky)
 7. java Duté zrcadlo extern (česky)
 8. java Vypuklé zrcadlo extern (česky)
 9. java Optická mohutnost tlusté čočky extern (česky)
 10. java Zobrazení spojkou I. extern (česky)
 11. flash Zobrazení spojkou II. (anglicky)
 12. java Zobrazení rozptylkou extern (česky)
 13. java Akomodace oka extern (česky)
 14. flash Krátkozrakost (česky)
 15. flash Dalekozrakost (česky)
 16. java Oční vady extern (česky)
 17. java Lupa extern (česky)
 18. HTML5 Zrcadlový (Newtonův) hvězdářský dalekohled extern (česky)
 19. HTML5 Čočkový (Keplerův) hvězdářský dalekohled extern (česky)
 20. HTML5 Galileův dalekohled (divadelní kukátko) extern (česky)
 21. HTML5 Mikroskop extern (česky)
Vlnová optika
 1. HTML5 Interference dvou kulových vln extern (česky)
 2. HTML5 Difrakce na štěrbině I extern (česky)
 3. HTML5 Difrakce na štěrbině II extern (anglicky)
 4. HTML5 Difrakce na dvojštěrbině I extern (česky)
 5. HTML5 Difrakce na dvojštěrbině II extern (anglicky)
 6. flash Kruhově polarizované světlo - čtvrtvlnná destička (anglicky)
 7. HTML5 Polarizační filtr extern (česky)
Elektromagnetické záření a jeho energie:
 1. HTML5 Světelný tok extern (česky)
 2. HTML5 Svítivost extern (česky)
 3. HTML5 Osvětlení extern (česky)
 4. HTML5 Absolutně černé těleso extern (česky)

Základy speciální teorie relativity:

 1. HTML5 Michelson-Morleyův experiment extern (česky)
 2. flash Princip Michelsonova interferometru (anglicky)
 3. flash Synchronizace hodin (anglicky)
 4. flash Lorentzova transformace (anglicky)
 5. flash Problém současnosti (anglicky)
 6. flash Relativistické hodiny (anglicky)
 7. HTML5 Dilatace času I extern (česky)
 8. flash Dilatace času II extern (česky)
 9. flash Kontrakce délky extern (česky)
 10. flash Kontrakce délky (anglicky)

Fyzika mikrosvěta:

Fyzika atomového obalu
 1. HTML5 Modely atomů extern (česky)
 2. HTML5 Rutherfordův pokus extern (česky)
 3. HTML Bohrův model atomu extern (česky)
 4. flash Excitace elektronu v Bohrově atomu (anglicky)
 5. HTML5 Absolutně černé těleso extern (česky)
 6. HTML5 Vnější fotoefekt I extern (česky)
 7. HTML5 Vnější fotoefekt II extern (česky)
 8. HTML5 Comptonův jev extern (česky)
 9. HTML5 Franck-Hertzův experiment extern (česky)
 10. HTML5 Rentgenka extern (česky)
 11. flash Interakce RTG s hmotou (anglicky)
 12. HTML5 Spektra atomů extern (česky)
Jaderná fyzika
 1. HTML5 Radioaktivita extern (česky)
 2. HTML5 Radioaktivní rozpad I extern (česky)
 3. HTML5 Radioaktivní rozpad II extern (česky)
 4. HTML5 Rozpadové řady I extern (česky)
 5. HTML5 Rozpadové řady II extern (česky)
 6. HTML5 Jaderná reakce extern (česky)
 7. flash Schéma jaderné elektrárny (česky)
 8. java Zkuste řídit jadernou elektrárnu! extern (anglicky)

Astronomie a astrofyzika:

 1. HTML5 Fáze měsíce extern (česky)
 2. java Zatmění Měsíce a Slunce (česky)
 3. HTML5 Póly světové sféry extern (česky)
 4. HTML5 Zdánlivý pohyb hvězd extern (česky)
 5. HTML5 Sluneční soustava extern (česky)
 6. java Vývoj hvězd (H-R diagram) (česky)
 7. HTML5 Souhvězdí extern (česky)


FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘE

 1. flash Derivace jako tečna v grafu - rychlost, zrychlení (anglicky)
 2. flash Derivace funkce sin(x) (anglicky)
 3. flash Integrál a jeho význam plochy pod křivkou (anglicky)
 4. java Jak funguje CD ROM (francouzsky)
 5. java Zápis na CD-R (francouzsky)
 6. java Zápis na CD-RW (francouzsky)
 7. java Princip televize (česky)
 8. java Automobilová převodovka (česky)
 9. flash Délka dne v průběhu roku (anglicky)


Funkčnost zde uvedených odkazů je jen příležitostně ověřována – poslední akualizace 1. 12. 2018