Fyzikální kabinet FyzKAB

Výukové prezentace – MECHANIKA:

1. Úvod

 • obsah, význam, metody
 • veličiny, jednotky, SI.

 • měření ve fyzice, chyby měření (neurčitost měření)


2. Základy mechaniky hmotného bodu

2.1 Kinematika

 • těleso, hmotný bod, poloha, vztažná soustava, souřadnice, polohový vektor, relativnost pohybu a klidu
 • skalární a vektorové veličiny, operace s vektory, souřadnice vektoru
 • trajektorie, dráha, rozdělení pohybů podle trajektorie
 • pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
 • p. rovnoměrný přímočarý
 • p. rovnoměrně zrychlený a zpomalený, zrychlení
 • vektorový charakter veličin v a a
 • rovnoměrný pohyb po kružnici

2.2 Dynamika

 • síla, příklady, výslednice sil., hmotnost tělesa a soustavy
 • 1. pohybový zákon, inerciální soustava
 • 2. pohybový zákon., určování hmotnosti, aplikace
 • 3. pohybový zákon., aplikace
 • hybnost hmot. bodu a soustavy hmot. bodů, aplikace, z. z. hybnosti
 • Galileův princip relativity, neinerciální. vztažná soustava, setrvačná síla
 • ohraničená platnost zákonů klasické mechaniky

2.3 Práce a energie

 • mech. práce stálé síly, výkon, kinetická energie
 • potenciální energie, mechanická energie
 • zákon zachování mechanické energie, účinnost, užití


3. Gravitační pole

3.1. Gravitační pole

 • Newtonův gravitační zákon, gravitační pole homogenní a nehomogenní.
 • Fg a FG, ag a g, tíhové pole

3.2 Pohyby těles v gravitačním poli

 • pohyb v homogenním tíhovém poli

 • pohyb v radiálním gravitačním poli, Keplerovy zákony

 • p. kosmických těles


4. Mechanika tuhého tělesa

 • tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa

 • moment síly, výslednice, momentová věta

 • skládání sil, těžiště

 • rovnováha tuhého tělesa

 • rotační energie, moment setrvačnosti, aplikace


5. Mechanika kapalin a plynů

 • základní vlastnosti, ideální kapalina a plyn
 • tlak, Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak

 • Archimédův zákon, plování těles
 • ustálené proudění ideální kapaliny, zákon spojitosti toku, Bernoulliho rovnice

 • proudění skutečné kapaliny, vnitřní tření, odpor prostředí, obtékání
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!