Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Termodynamika + Kmitání a vlnění

Výukové prezentace – TERMODYNAMIKA, KMITÁNÍ a VLNĚNÍ:

1. Základní pojmy molekulové fyziky a termodynamiky

 • Kinetická teorie látek.
 • Vnitřní energie, práce, teplo.

1.1 Struktura a vlastnosti plynů

 • Ideální plyn a jeho vlastnosti, teplota a tlak plynu podle kinetické teorie.
 • Stavová rovnice ideálního plynu, tepelné děje s ideálním plynem, plyn při vysokém a nízkém tlaku.

 • Práce plynu, kruhový děj s ideálním plynem.
 • Tepelné motory.

1.2 Struktura a vlastnosti pevných látek

 • Pevné skupenství, amorfní a krystalické látky.
 • Kubická krystalická soustava (elementární buňky).

 • Deformace, normálové napětí, Hookův zákon.

 • Teplotní roztažnost.

 • Typy vazeb

1.3 Struktura a vlastnosti kapalin

 • Kapalné skupenství, vnitřní struktura.
 • Povrchové napětí, kapilární tlak.
 • Teplotní roztažnost.

1.4 Změny skupenství látek

 • Skupenské (měrné skupenské) teplo změny skupenství.
 • Kalorimetrická rovnice se změnou skupenství.
 • Změny skupenství, závislost na vnějších podmínkách.
 • Křivka varu, sublimace a tuhnutí – fázový diagram.


2. Kmitání mechanického oscilátoru:

 • Mechanický oscilátor, jeho parametry.
 • Kinematika harmonického kmitání.
 • Složené kmitání.

 • Dynamika harmonického kmitání, tlumené kmity.
 • Pružinový oscilátor, matematické kyvadlo.


3. Mechanické vlnění:

 • Základní pojmy.
 • Interference vlnění, odraz, stojaté vlnění.

 • Vlnění v pružném prostředí, Huygensův zákon, Dopplerův jev.

3.1 Zvuk

 • Fyz. vlastnosti zvuku (rychlost, frekvence)
 • Sluchové ústrojí
 • Hlasitost, intenzita zvuku a hladina intenzity zvuku
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!