MOLEKULOVÁ FYZIKA, TERMODYNAMIKA, KMITÁNÍ, VLNĚNÍ, AKUSTIKA
(sexta / 2. ročník)

 • Opakování mechaniky kapalin.

1. Základní pojmy molekulové fyziky a termodynamiky

 • Kinetická teorie látek.
 • Vnitřní energie, práce, teplo.

1.1 Struktura a vlastnosti plynů

1.2 Struktura a vlastnosti pevných látek

 • Pevné skupenství, amorfní a krystalické látky.
 • Kubická krystalická soustava (elementární buňky).
  1. Kubické elementární buňky
 • Deformace, normálové napětí, Hookův zákon.
 • Tepelná roztažnost.
  1. Bimetal - termostat
 • Typy vazeb

1.3 Struktura a vlastnosti kapalin

 • Kapalné skupenství, vnitřní struktura.
 • Povrchové napětí, kapilární tlak.
 • Teplená roztažnost.

1.4 Změny skupenství látek

 • Změny skupenství, závislost na vnějších podmínkách.
 • Skupenské (měrné skupenské) teplo změny skupenství.
 • Křivka varu, sublimace a tuhnutí – fázový diagram.
 • Kalorimetrická rovnice se změnou skupenství.

2. Kmitání mechanického oscilátoru:

 • Mechanický oscilátor, jeho parametry.
 • Kinematika harmonického kmitání.
 • Složené kmitání.
  1. Skládání kmitání
 • Dynamika harmonického kmitání, tlumené kmity.
 • Pružinový oscilátor, matematické kyvadlo.

3. Mechanické vlnění:

 • Základní pojmy.
 • Interference vlnění, odraz, stojaté vlnění.
  1. Interference vlnění
 • Vlnění v pružném prostředí, Huygensův zákon, Dopplerův jev.

3.1 Zvuk

 • Fyz. vlastnosti zvuku (rychlost, frekvence)
 • Sluchové ústrojí
 • Hlasitost, intenzita zvuku a hladina intenzity zvuku

 


free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016