Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Molekulová fyzika, Elektřina I.

Výukové prezentace – MOLEKULOVÁ FYZIKA, ELEKTŘINA I.:


1. Základní pojmy molekulové fyziky a termodynamiky

 • Kinetická teorie látek.
 • Vnitřní energie, práce, teplo.

1.1 Struktura a vlastnosti plynů

 • Ideální plyn a jeho vlastnosti, teplota a tlak plynu podle kinetické teorie.
 • Stavová rovnice ideálního plynu, tepelné děje s ideálním plynem, plyn při vysokém a nízkém tlaku.

 • Práce plynu, kruhový děj s ideálním plynem.
 • Tepelné motory.

1.2 Struktura a vlastnosti pevných látek

 • Pevné skupenství, amorfní a krystalické látky.
 • Kubická krystalická soustava (elementární buňky).

 • Deformace, normálové napětí, Hookův zákon.

 • Teplotní roztažnost.

 • Typy vazeb

1.3 Struktura a vlastnosti kapalin

 • Kapalné skupenství, vnitřní struktura.
 • Povrchové napětí, kapilární tlak.
 • Teplotní roztažnost.

1.4 Změny skupenství látek

 • Skupenské (měrné skupenské) teplo změny skupenství.
 • Kalorimetrická rovnice se změnou skupenství.
 • Změny skupenství, závislost na vnějších podmínkách.
 • Křivka varu, sublimace a tuhnutí – fázový diagram.

2. Elektrické pole, elektrický proud v kovech

2.1 Elektrostatika

 • Elektrický náboj, elektrická síla, Coulombův zákon, permitivita prostředí.
 • Elektrické pole, intenzita elektrického pole, elektrická siločára, elektrické pole homogenní a nehomogenní.
 • Vodiče a izolanty v elektrickém poli, elektrostatická indukce, polarizace dielektrika.

 • Práce sil elektrického pole, elektrický potenciál, elektrické napětí.
 • Kapacita vodiče, kondenzátor, kombinace kondenzátorů.

2.2 Elektrický proud v kovech

 • Elektrický proud jako děj a jako veličina, vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektromotorické napětí.
 • Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči.
 • Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor vodiče, rezistivita, rezistor, voltampérová charakteristika rezistoru.
 • Závislost odporu kovového vodiče na teplotě, supravodivost.
 • Kombinace rezistorů, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, vnitřní odpor zdroje, svorkové napětí.
 • Elektrická práce a výkon v obvodech stejnosměrného proudu.
 • Účinnost elektrického zařízení.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!