Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Elektřina II., Magnetismus, Kmitání, Vlnění

Výukové prezentace – ELEKTŘINA II., MAGNETISMUS, KMITÁNÍ, VLNĚNÍ:


1. Elektrický proud v látkách

1.1 Elektrický proud v polovodičích

 • Polovodič, závislost odporu polovodiče na teplotě.

 • Vlastní a příměsové polovodiče, přechod PN, polovodičová dioda.

1.2 Elektrický proud v elektrolytech

 • Model vedení proudu v elektrolytech, elektrolýza.
 • Faradayův zákon pro elektrolýzu, užití elektrolýzy.

1.3 Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 • Model vedení elektrického proudu v plynech.
 • Nesamostatný a samostatný výboj v plynech, voltampérová charakteristika výboje.
 • Katodové záření, emise elektronů, obrazovka.

2. Magnetické pole

2.1 Stacionární magnetické pole

 • Stacionární magnetické pole.
 • Magnetické pole, magnetka, magnety, magnetické pole vodičů s proudem, magnetické indukční čáry.
 • Magnetická síla, magnetická indukce, permeabilita.

 • Částice s nábojem v magnetickém poli.
 • Magnetické vlastnosti látek.

2.2 Nestacionární magnetické pole

 • Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok.
 • Faradayův zákon elmg. indukce, indukovaný proud, Lenzův zákon.
 • Vlastní indukce, přechodový děj.

3. Kmitání mechanického oscilátoru:

 • Mechanický oscilátor, jeho parametry.
 • Kinematika harmonického kmitání.
 • Složené kmitání.

 • Dynamika harmonického kmitání, tlumené kmity.
 • Pružinový oscilátor, matematické kyvadlo.

4. Mechanické vlnění:

4.1 Vlnění

 • Základní pojmy.
 • Interference vlnění, odraz, stojaté vlnění.

 • Vlnění v pružném prostředí, Huygensův zákon, Dopplerův jev.

4.2 Zvuk

 • Fyz. vlastnosti zvuku (rychlost, frekvence)
 • Sluchové ústrojí
 • Hlasitost, intenzita zvuku a hladina intenzity zvuku

5. Střídavý proud

 • Vznik a charakteristiky střídavého napětí a proudu.
 • Obvody střídavého proudu s R, L, C.
 • Trojfázová soustava střídavého napětí, asynchronní elektromotor.

 • Transformátor.
 • Energetická soustava.

6. Elektromagnetické kmitání a vlnění

 • Oscilační obvod, vlastní kmitání elmg. oscilátoru, Thomsonův vztah.
 • Nucené kmitání, rezonance.
 • Vznik elmg. vlnění, elmg. vlna.
 • Elektromagnetický dipól.
 • Vlastnosti a šíření elmg. vlnění.
 • Elektromagnetické pole, elektromagnetická interakce.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!