Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Elektřina & Magnetismus

Výukové prezentace – ELEKTŘINA a MAGNETISMUS:

1. Elektrické pole, elektrický proud v látkách

1.1 Elektrostatika

 • Elektrický náboj, elektrická síla, Coulombův zákon, permitivita prostředí.
 • Elektrické pole, intenzita elektrického pole, elektrická siločára, elektrické pole homogenní a nehomogenní.
 • Vodiče a izolanty v elektrickém poli, elektrostatická indukce, polarizace dielektrika.

 • Práce sil elektrického pole, elektrický potenciál, elektrické napětí.
 • Kapacita vodiče, kondenzátor, kombinace kondenzátorů.

1.2 Elektrický proud v kovech

 • Elektrický proud jako děj a jako veličina, vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektromotorické napětí.
 • Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči.
 • Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor vodiče, rezistivita, rezistor, voltampérová charakteristika rezistoru.
 • Závislost odporu kovového vodiče na teplotě, supravodivost.
 • Kombinace rezistorů, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, vnitřní odpor zdroje, svorkové napětí.
 • Elektrická práce a výkon v obvodech stejnosměrného proudu.
 • Účinnost elektrického zařízení.

1.3 Elektrický proud v polovodičích

 • Polovodič, závislost odporu polovodiče na teplotě.

 • Vlastní a příměsové polovodiče, přechod PN, polovodičová dioda.

1.4 Elektrický proud v elektrolytech

 • Model vedení proudu v elektrolytech, elektrolýza.
 • Faradayův zákon pro elektrolýzu, užití elektrolýzy.

1.5 Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 • Model vedení elektrického proudu v plynech.
 • Nesamostatný a samostatný výboj v plynech, voltampérová charakteristika výboje.
 • Katodové záření, emise elektronů, obrazovka.


2. Magnetické pole

2.1 Stacionární magnetické pole

 • Stacionární magnetické pole.
 • Magnetické pole, magnetka, magnety, magnetické pole vodičů s proudem, magnetické indukční čáry.
 • Magnetická síla, magnetická indukce, permeabilita.

 • Částice s nábojem v magnetickém poli.
 • Magnetické vlastnosti látek.

2.2 Nestacionární magnetické pole

 • Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok.
 • Faradayův zákon elmg. indukce, indukovaný proud, Lenzův zákon.
 • Vlastní indukce, přechodový děj.


3. Střídavý proud

 • Vznik a charakteristiky střídavého napětí a proudu.
 • Obvody střídavého proudu s R, L, C.
 • Trojfázová soustava střídavého napětí, asynchronní elektromotor.

 • Transformátor.
 • Energetická soustava.


4. Elektromagnetické kmitání a vlnění

 • Oscilační obvod, vlastní kmitání elmg. oscilátoru, Thomsonův vztah.
 • Nucené kmitání, rezonance.
 • Vznik elmg. vlnění, elmg. vlna.
 • Elektromagnetický dipól.
 • Vlastnosti a šíření elmg. vlnění.
 • Elektromagnetické pole, elektromagnetická interakce.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!