Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové prezentace Optika, STR, Atomová fyzika, Astronomie

Výukové prezentace – OPTIKA, S.T.R., ATOMOVÁ FYZIKA, ASTRONOMIE:


1. Optika

1.1 Základní pojmy

 • Světlo jako elektromagnetické vlnění, šíření světla.
 • Odraz a lom světla, úplný odraz světla, disperze světla, barva světla.

1.2 Zobrazování optickými soustavami

 • Optické zobrazování, rovinné a kulové zrcadlo, tenké čočky, zobrazovací rovnice, zvětšení.

 • Oko, lupa, mikroskop, dalekohled, snímací a projekční přístroje.

1.3 Vlnové vlastnosti světla

 • Interference světla, interference na tenké vrstvě, ohyb světla, optická mřížka.
 • Holografie, polarizace světla, její využití.

2. Elektromagnetické záření a jeho energie:

 • Přehled elektromagnetického záření - tepelné, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama záření.
 • Přenos energie zářením, elektromagnetické záření těles a černého tělesa.
 • Spektra látek, rentgenové záření.

3. Fyzika mikrosvěta

3.1 Struktura mikrosvěta

 • Poznávání mikrosvěta, molekuly, atomy, atomové jádro, složení jádra, izotopy, vazebná energie a energie reakce.

 • Pohyb v mikrosvětě - kvantová hypotéza, fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, foton, energie fotonu, Comptonův jev.
 • Vlnové vlastnosti částic a jejich experimentální ověření.
 • Korpuskulární a vlnová povaha záření a částic.

3.2 Fyzika atomového obalu

 • Elektronový obal atomu, kvantování energie atomu.
 • Čárové spektrum atomu vodíku, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla, orbital. chemická vazba.
 • Emise a absorpce světla atomem, emisní a absorpční spektra, stimulovaná emise, laser.

3.3 Jaderná fyzika

 • Vlastnosti atomového jádra, hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra.
 • Radioaktivita, její časový průběh. Jaderné reakce, syntéza a štěpení jader, řetězová reakce.
 • Jaderný reaktor, ochranné bariéry, radioaktivní únik, jaderná elektrárna, radionuklidy.
 • Ochrana osob před následky úniku radioaktivních látek do životního prostředí.

3.4 Fyzika částic

 • Metody detekce částic, urychlovače částic.

 • Elementární částice, kvarková teorie. Interakce mezi částicemi.

4. Astrofyzika

 • Sluneční soustava, její složení, charakteristiky planet.
 • Hvězdy - vzdálenosti, hmotnosti, jejich určování.
 • Zářivé výkony a povrchové teploty hvězd.
 • Zdroje energie ve hvězdách, vývoj hvězd a vznik planetárních soustav, závěrečná stadia života hvězd, černá díra.
 • Struktura a vývoj vesmíru, galaxie a skupiny galaxií, rozpínání vesmíru, Hubbleův vztah, vývoj vesmíru.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!