Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Pro výuku... Výukové filmy Naše videa pro distanční výuku

Naše výukové filmy pro distanční výuku

Ne nadarmo se říká, že učitel je se svými problémy vždycky sám! Nejinak je tomu i v období tzv. distanční vý(l)uky. Abychom aspoň trochu pomohli dalším kolegů, kteří bloudí Internetem a hledají jakékoliv použitelné pomocné materiály, stejně tak těm, kdo si sami po večerech vytvářejí něco, co je MOŽNÁ jinde již hotové, nabízíme zde pár video pokusů.

Snad se Vám budou líbit a snad je ve svých (nejen online) hodinách využijete…

temp stop


Pro značnou časovou náročnost a nedostatek fyzických sil další natáčení omezujeme.

Distanční výuka opravdu nejsou roční prázdniny, jak si myslí spousta všeználků na sociálních sítích a v diskusích pod články. Též pracovní tempo odpovídající vzniku padesáti videí za šedesát dní se při plném úvazku příliš se zdravým životním stylem nesnoubí! 😫

 


Doposud natočená videa:

Tématické celky:

 

Práce, energie a výkon

Zákon zachování energie

Délka: 3:50 min.

Video předvádí jednoduchý experiment ukazující přeměnu mechanické energie na její jednotlivé podoby (polohová energie a pohybová energie).

Autor: FyzKAB

 

Newtonova houpačka

Délka: 3:11 min.

Video předvádí jednoduchý experiment ukazující platnost zákona zachování energie a hybnosti pomocí tzv. Newtonovy houpačky.

Autor: FyzKAB

 

Mechanika tuhého tělesa

Těžiště

Délka: 3:36 min.

Video názorně ukazuje, jak u neznámého tělesa najít těžiště pomocí těžnic. Postup je nejdříve ilustrován v animaci, pak prostřednictvím experimentu na reálném tělese.

Autor: FyzKAB

 

Rovnováha na páce

Délka: 2:10 min.

Video představuje rovnováhu na dvojzvratné páce. Zejména ukazuje, že nezáleží jen na hmotnosti použitých závaží, ale i na jejich umístění. Pro nalezení rovnováhy páky je tedy nutné použít fyzikální veličinu MOMENT SÍLY.

Autor: FyzKAB

 

Záhadný dvojkužel

Délka: 1:30 min.

Jako čtyřicáté video jsme si prostě chtěli natočit něco hezkého a „mazlivého“. Tento klasický pokus z mechaniky tuhého tělesa je sice již absolutní klasikou, kterou každý fyzikář zná, ale i tak… Tohle PROSTĚ nikdy neomrzí!

Autor: FyzKAB

 

Rovnovážná poloha („provazochodec“)

Délka: 1:57 min.

Video představuje další z roztomilých „fyzikálních hraček“, které lze najít v našem fyzikálním kabinetě. Tolik krásné fyziky ve dvou závažích a kusu drátu. Normální člověk by asi řekl: „Takoví blbost!“ A přitom tohle bude fungovat a bavit i za sto let.

Autor: FyzKAB

 

Setrvačníky

Délka: 3:33 min.

Říká se, že fyzika jsou z jedné třetiny především setrvačníky. V takovém případě je pochopitelně nemůžeme opomenout. Video se snaží ukázat základní vlastnosti setrvačníku, jako jsou akumulace mechanické energie, precesní pohyb a gyroskopický efekt.

Autor: FyzKAB

 

Ideání plyn

„Žíznivý“ ptáček

Délka: 2:48 min.

Video představuje poměrně známou a milou fyzikální hračku nazvanou „Žíznivý“ ptáček. Princip této hračky je rozebrán v animaci a dále ověřen na reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Struktura pevných látek

Teplotní objemová roztažnost

Délka: 1:51 min.

Video zachycuje základní pokus, který ukazuje teplotní objemovou roztažnost pevných látek.

Autor: FyzKAB

 

Bimetal

Délka: 1:25 min.

Video zachycuje základní chování bimetalu.

Autor: FyzKAB

 

Dilatometr

Délka: 2:50 min.

Video znázorňuje princip dilatometru, jako přístroje pro měření délkové teplotní roztažnosti pevných látek.

Autor: FyzKAB

 

Struktura kapalin

Povrchové napětí

Délka: 0:48 min.

Video znázorňuje projev povrchového napětí, kdy se na povrchu kapaliny udrží drobné předměty s hustotou, která neumožnuje plování tělesa.

Autor: FyzKAB

 

Povrchové napětí – pohyblivá příčka

Délka: 0:48 min.

Video znázorňuje působení povrchového napětí na pohyblivou příčku. Jde o základní experiment napomáhající pochopení základní definici povrchového napětí.

Autor: FyzKAB

 

Povrchové napětí – nit v povrchové vrstvě

Délka: 1:21 min.

Video ilustruje napětí v mýdlové bláně. Jde o základní projev povrchového napětí.

Autor: FyzKAB

 

Povrchové napětí – loďka

Délka: 0:56 min.

Video znázorňuje vliv saponátu na povrchové napětí. Tato vlastnost se projeví posunutím loďky po hladině kapaliny.

Autor: FyzKAB

 

Kapilární tlak – vzlínavost

Délka: 0:56 min.

Video demonstruje jeden z projevů kapilárního tlaku – tzv. vzlínavost.

Autor: FyzKAB

 

Teplotní objemová roztažnost kapalin

Délka: 0:52 min.

Video demonstruje projev objemové teplotní roztažnosti kapalin, což je princip kapalinových teploměrů.

Autor: FyzKAB

 

Elektrostatika

Elektroskop

Délka: 1:47 min.

Video představuje funkci elektroskopu, kterou nejdříve demonstruje na reálné situaci, dále ji vysvětluje na názorné animaci s komentářem.

Autor: FyzKAB

 

Projev zelektrovaného tělesa – polarizace

Délka: 2:03 min.

Video ukazuje základní projev zelektrovaného tělesa, což je přitahování drobných předmětů. Tento jev byl již znám v antickém Řecku. Na fyzikální vysvětlení si ale muselo lidstvo počkat dva tisíce let. Tento jev je zde nejen ukázán, ale i vysvětlen v názorné animaci.

Autor: FyzKAB

 

Vodivá kulička v elektrickém poli

Délka: 2:22 min.

Video ukazuje chování vodivé kuličky v přítomnosti zelektrovaného tělesa. Projeví se zde nejen elektrostoatická indukce, ale dále je vidět, že náboje shodného znaménka se odpuzují. Průběh experimentu je též vysvětlen animací.

Autor: FyzKAB

 

Elektrostatický PING-PONG

Délka: 2:18 min.

Video ukazuje (a v animaci vysvětluje) klasický a velmi oblíbený experiment z elektrostatiky. Neznat tento experiment znamená, být elektrostatikou zcela nepolíben!

Autor: FyzKAB

 

Siločáry elektrostatického pole

Délka: 2:37 min.

Video představuje základní tvary siločar elektrostatického pole – najdete zde izolovaný náboj, dvojici nábojů opačných, dvojici rovnoběžných opačně nabitých desek a najde se i něco navíc.

Autor: FyzKAB

 

Elektromagnetické stínění (Faradayova klec)

Délka: 1:16 min.

Video názorně ukazuje elektromagnetické stínění bezdrátového přenosu energie. Na stejném principu lze odstínit kupříkladu signál mobilního telefonu, radiového a televizního vysílání, či jiné další podoby elektrického pole.

Autor: FyzKAB

 

Kapacita kondenzátoru

Délka: 2:20 min.

Video ukazuje základní konstrukční princip kondenzátoru a vliv jeho parametrů, jako je permitivita použitého dielektrika, tloušťka izolační vrstvy a velikost překrývajících se ploch desek, na velikost kapacity. V závěru je zobrazen vzorec platící pro kapacitu deskového kondenzátoru.

Autor: FyzKAB

 

Proměnný kondenzátor

Délka: 2:06 min.

Video vysvětluje princip proměnného kondenzátoru. Vysvětlení vychází ze základního vzorce pro kapacitu deskového kondenzátoru a posléze jak v animaci, tak v reálném experimentu, ukazuje princip změny kapacity pomocí zasouvání desek rotoru mezi desky statoru.

Autor: FyzKAB

 

Stejnosměrný proud

Termočlánek (Seebeckův jev)

Délka: 3:32 min.

Video vysvětluje princip termočlánku. Nejdříve je daný jev vysvětlen v animaci, pak je vše předvedeno v reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Výkon elektrického proudu (Jouleovo teplo)

Délka: 2:02 min.

Video demonstruje zahřívání vodiče při průchodu elektrického proudu. Teplo, které při tomto ději vzniká, nazýváme Jouleovo teplo.

Autor: FyzKAB

 

Princip rezistoru s proměnnou hodnotou

Délka: 2:22 min.

Video vysvětluje princip proměnného rezistoru, což je součástka, u které je možné měnit elektrický odpor.

Autor: FyzKAB

 

Stacionární magnetické pole

Vodič s el. proudem v magn. poli (kolejnice)

Délka: 2:48 min.

Video přestavuje klasický případ silového působení magnetického pole na vodič s elektrickým proudem. Nejdříve je teorie vysvětlena v animaci, pak je předvedeno v reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Vodič s el. proudem v magn. poli (houpačka)

Délka: 1:47 min.

Jiná varianta experimentu, ve kterém silově působí magnetické pole na vodič s elektrickým proudem. Nejdříve je teorie vysvětlena v animaci, pak je předvedeno v reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Feromagnetické látky (Curieova teplota)

Délka: 1:53 min.

Experiment názorně demostruje tzv. Curieovu teplotu, což je teplota, při jejíž překročení se látka feromagnetická stane látkou paramagnetickou.

Autor: FyzKAB

 

Nestacionární magnetické pole

Lenzův zákon (vodivý kroužek na cívce)

Délka: 3:17 min.

Video ukazuje vcelku efektní pokus s vystřelením vodivého kroužku z jádra cívky. Především se však zaměřuje na podrobné fyzikální vysvětlení tohoto jevu, při kterém se využívá nejen Lenzův zákon, ale i Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku.

Autor: FyzKAB

 

Přechodový jev v obvodu s cívkou

Délka: 2:11 min.

Video představuje klasický experiment demonstrující projev přechodového jevu ve větvi obvodu s cívkou. Tento jev je představen na reálném pokusu, posléze vysvětlen v názorné animaci.

Autor: FyzKAB

 

Střídavý proud

RLC prvky v obvodu střídavého proudu (fázový posun)

Délka: 2:18 min.

Video ukazuje fázový posun v obvodu střídavého proudu pro rezistor, kondenzátor a cívku.

Autor: FyzKAB

 

LC prvky v obvodu střídavého proudu (závislost proudu na frekvenci)

Délka: 3:26 min.

Video demonstruje závislost velikosti proudu ve střídavém obvodu s kondenzátorem, cívkou a při sériovém zapojení cívky a kondenzátoru.

Autor: FyzKAB

 

Jednocestné usměrnění

Délka: 3:02 min.

Video názorně vysvětluje princip jednocestného usměrňovače – nejdříve v animaci, pak na reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Dvoucestné usměrnění

Délka: 3:56 min.

Video názorně vysvětluje princip dvoucestného usměrňovače – nejdříve v animaci, pak na reálném experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Sdružené napětí

Délka: 3:30 min.

Video názorně vysvětluje vznik sdruženého napětí jako potenciálového rozdílu mezi dvěma vodiči fázovými.

Autor: FyzKAB

 

Zapojení „do hvězdy“ a „do trojúhelníku“

Délka: 3:50 min.

Video představuje dvě základní zapojení spotřebičů ve třífázové soustavě.

Autor: FyzKAB

 

Třífázový synchronní motor

Délka: 4:02 min.

Video vysvětluje princip třífázového synchronního motoru.

Autor: FyzKAB

 

Třífázový asynchronní motor

Délka: 3:10 min.

Video vysvětluje princip třífázového asynchronního motoru.

Autor: FyzKAB

 

Elektromagnetické vlnění, světlo a optika

Lecherovo vedení (postupné a stojaté elektromagnetické vlnění)

Délka: 2:04 min.

Video se snaží názorným způsobem ukázat šíření postupného elektromagnetického vlnění v případě velmi dlouhého vedení, stejně tak vznik stojaté elektromagnetické vlny při odrazu vlnění na konci vedení.

Autor: FyzKAB

 

Stojaté elektromagnetické vlnění (určení rychlosti světla)

Délka: 2:51 min.

Video demonstruje chování stojaté elektromagnetické vlny na Lecherově vedení s proudovou smyčkou na konci. Je zde předveden i klasický způsob určení rychlosti světla, který plyne z dané konfigurace předváděného experimentu.

Autor: FyzKAB

 

Elektromagnetický dipól

Délka: 0:46 min.

Video ukazuje rozložení elektromagnetické vlny na vysílací anténě v provedení půlvlnného dipólu.

Autor: FyzKAB

 

Lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna

Délka: 0:43 min.

Video demonstruje fakt, že dipólová vysílací anténa je zdrojem lineárně polarizované elektromagnetické vlny.

Autor: FyzKAB

 

Změna délky dipólu pomocí dielektrika

Délka: 0:56 min.

Video ukazuje drobnou fyzikálně-technickou vychytávku, která umožňuje vytvořit přijímací anténní dipól kratší než odpovídá vlnové délce ve vzduchu.

Autor: FyzKAB

 

Odraz elektromagnetického vlnění (zákon odrazu)

Délka: 2:48 min.

Video nejdříve v animaci názorně vysvětluje, jak se odráží vlnění na překážce a představuje zákon odrazu. Tato pasáž je obecně použitelná i pro výklad jakéhokoliv jiného vlnění. V druhé části videa je daná problematika ukázána v experimentu se školní mikrovlnnou soupravou.

Autor: FyzKAB

 

Ohyb elektromagnetického vlnění na hranolu (zákon lomu)

Délka: 3:33 min.

Video nejdříve v animaci názorně vysvětluje, jak se láme vlnění na „průhledné“ překážce o daném indexu lomu a ukazuje aplikaci zákona lomu. Tato pasáž je obecně použitelná i pro výklad jakéhokoliv jiného vlnění. V druhé části videa je daná problematika ukázána v experimentu se školní mikrovlnnou soupravou.

Autor: FyzKAB

 

Interference elektromagnetického vlnění

Délka: 5:27 min.

Video nejdříve v animaci názorně vysvětluje, jak při interferenci dochází ke vzniku interferenčních maxim a minim. Tato pasáž je obecně použitelná i pro výklad jakéhokoliv jiného vlnění. V druhé části videa je daná problematika ukázána v experimentu se školní mikrovlnnou soupravou.

Autor: FyzKAB

 

Crookesův mlýnek

Délka: 2:04 min.

Video ukazuje poměrně známou fyzikální hračku Crookesův mlýnek. Cílem videa je nejen ukázat tento experiment, ale i ukázat, že pohyb vrtulky mlýnku není způsoben světlem, ale teplným zářením zdroje. V titulkách je vysvětlen princip funkce Crookesova mlýnku podrobněji.

Autor: FyzKAB

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!