Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Práce v laboratoři Základní ustanovení

Základní ustanovení

 1. Fyzikální praktikum v laboratoři je obvykle součástí předmětu „Fyzika“ jako cvičení. Hodnocení pak ovlivňuje výslednou známku z tohoto předmětu. Hodnocena je i příprava na každou proměřovanou úlohu včetně teoretických znalostí, konkrétně práce v laboratoři a úroveň zápisu - protokolu o měření. Průběžně je sledována a hodnocena znalost teorie měření, zpracování výsledků, teorie chyb apod.
 2. Laboratorní úlohy jsou vybrány tak, aby doplnily konkrétní demonstrací a experimentem probranou látku z fyziky, dále aby se procvičila teorie měření, zpracování a grafické vyjádření naměřených závislostí a aby se studenti seznámili s měřícími přístroji a aparaturami, používanými pro měření v technické praxi.
 3. V laboratoři jsou všichni studenti povinni dodržovat pokyny, které jim byly oznámeny při úvodu do laboratoří (1. hodina výuky) a dbát důsledně na zachování a dodržování bezpečnosti práce. Každý, kdo v laboratoři pracuje, musí být před zahájením práce seznámen s bezpečnostními pokyny. Stává se tak z právního hlediska alespoň osobou poučenou, není-li držitelem vyšší kvalifikace, např. osoba znalá.
 4. Absolvování úlohy v laboratoři předpokládá:
  • namátkové přezkoušení z předepsané teorie a znalosti pracovního postupu při měření,
  • sestavení měřícího zařízení (uspořádání přístrojů apod.) a svědomité změření předepsaných veličin,
  • výpočty požadovaných hodnot včetně chyb měření,
  • vypracování čistopisu protokolu o měření včetně požadovaných grafů a zhodnocení měření.
 5. Po příchodu do laboratoří studenti odevzdají čistopisy protokoly z minulého měření. Převezmou pomůcky a návod pro úlohu, kterou budou měřit. Všechny pomůcky si prohlédnou, zkontrolují je a zjevné závady hlásí ihned dozírajícímu učiteli. Práci s pomůckami a přístroji zahájí až po souhlasu učitele (případné instruktáži).
 6. Čistopis protokolu musí být úhledně napsán (event. vytištěn na tiskárně), grafy zpracovány na milimetrovém papíře (event. mohou být zpracovány pomocí libovolného grafického procesoru). Protokol je nutné odevzdat hned na následující laboratorní výukové hodině.
 7. Čistopis protokolu obsahuje:
  • základní údaje (jméno, číslo úlohy apod.) na přední straně protokolu,
  • teoretický popis základních problémů měřené úlohy,
  • soupis použitých pomůcek,
  • přehledný zápis naměřených hodnot (event. zpracováno tabulkou),
  • alespoň naznačení výpočtů (numerické výpočty je možno provádět na kalkulačce),
  • výsledky získané měřením a výpočty, přehledně uspořádané,
  • požadované grafy,
  • diskusi získaných hodnot, porovnání s tabulkovými hodnotami, zhodnocení získaných výsledků a celého měření dané úlohy,
  • závěr - shrnutí a prezentace získaných hlavních výsledků měření.
 8. Pokud protokol není řádně vypracován, je vrácen k opravě. Při nedostatečném hodnocení protokolu nemusí být uznáno absolvování dané úlohy a je pak nutno znovu ji v náhradním termínu proměřit.
 9. Protokol lze vrátit k přepracování maximálně 2x. Pak je hodnocen jako nevyhovující.
 10. Opsaný protokol je hodnocen jako hrubě nesprávný se všemi disciplinárními důsledky spáchaného podvodu.
 11. Elektrické obvody je dovoleno připojit vždy jen po kontrole a pod přímým dohledem učitele.
 12. Při práci je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy, zachovávat pořádek a čistotu. V laboratoři se musí student chovat ukázněně a tiše. Není dovoleno bez důvodu opouštět pracoviště u dané úlohy, kouřit, hlasitě se bavit, jíst apod.
 13. Při vlastním měření si posluchači dělají poznámky a výpočty na koncept, ze kterého čerpají při vypracování čistopisu protokolu.
 14. Po ukončení měření dohlížející učitel zkontroluje stav přístrojů a řádně provedený zápis o měření včetně výpočtů. Převezme vrácené pomůcky a podklady pro měření. Neshledá-li učitel závady, uzná posluchačům měření.
 15. Každý student uvede po měření pracovní místo do pořádku, urovná přístroje, uloží použité vodiče, vymyje, vysuší a uloží použité nádoby a zasune židle ke stolům.
 16. Škody (rozbité či spálené přístroje apod.), způsobené hrubou nedbalostí, neopatrností a nedodržováním předpisů, musí viníci nahradit obstaráním náhrady za zničené věci, eventuálně jejich zaplacením. Způsob úhrady určí učitel či správce sbírky laboratoře.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!