Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Základní fyzikální konstanty

Základní fyzikální konstanty

Tabulka základních fyzikálních konstant často používaných při hodinách fyziky.

Veličina Označení a hodnota
Rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 m·s–1
Avogadrova konstanta NA = 6,022 140 76 ·10–23 mol–1
(Newtonova) Gravitační konstanta κ = 6,674 30 ·10–11 m3·kg–1·s–2
Normální tíhové zrychlení g = 9,806 65 m·s–2
Normální atmosférický tlak po = 101,325 kPa
Boltzmannova konstanta kB = 1,380 649 ·10–23 J·K–1
Plynová konstanta R = 8,314 47 J·K–1·mol–1
Elementární náboj e = 1,602 176 634 ·10–19 C
Permitivita vakua ε0 = 8,854 188 ·10–12 F·m–1 (nebo C2·N–1·m–2)
Faradayova konstanta F = 96 485,332 C·mol–1
Permeabilita vakua μ0 = 4·π ·10–7 H·m–1 (nebo N·A–2)
≐ 1,256 637 ·10–6 H·m–1
Planckova konstanta h = 6,626 070 15 ·10–34 J·s
Rydbergova frekvence R = 3,289 841 960 ·1015 Hz
Stefanova-Boltzmannova konstanta σ = 5,670 374 419 ·10–8 W·m–2·K–4
Klidová hmotnost elektronu me = 9,109 382 ·10–31 kg
Klidová hmotnost protonu mp = 1,672 622 ·10–27 kg
Klidová hmotnost neutronu mn = 1,674 927 ·10–27 kg


Zdroje:
SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. Kostka (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-04-22435-0.

MIKULČÁK, Jiří, Bohdan KLIMEŠ, Jaromír ŠIROKÝ, Václav ŠŮLA a František ZEMÁNEK. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 5. vydání. Praha: Prometheus, 2020. Pomocné knihy pro žáky (Prometheus). ISBN 978-80-7196-481-0.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!