Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Fyzikální veličiny a jednotky Příklady odvozených jednotek SI

Příklady odvozených jednotek SI

Některé pojmenované (odvozené) jednotky vyjádřené v základních jednotkách SI

Název jednotky Symbol Veličina Odvození pro vyjádření v základních jednotkách SI*) Vyjádření v základních jednotkách SI
coulomb C elektrický náboj Q = I · t A·s
farad F elektrická kapacita C = Q U = Q W Q = Q 2 W = = ( I · t ) 2 F · s = ( I · t ) 2 m · a · s = ( I · t ) 2 m · v t · s = = ( I · t ) 2 · t m · v · s = I 2 · t 3 m · s t · s = = I 2 · t 4 m · s 2 A2·s4·kg–1·m–2
henry H indukčnost L = 2 · W I 2 = 2 · F · s I 2 = = 2 · m · a · s I 2 = 2 · m · v t · s I 2 = = 2 · m · v · s I 2 · t = 2 · m · s t · s I 2 · t = = 2 · m · s 2 I 2 · t 2 = kg·m2·A–2·s–2
hertz Hz frekvence f = 1 T s–1
joule J energie, práce, teplo W = F · s = m · a · s = = m · v t · s = m · v · 1 t · s = = m · s t · 1 t · s = m · s 2 t 2 kg·m2·s–2
newton N síla F = m · a = m · v t = = m · v · 1 t = m · s t · 1 t = = m · s t 2 kg·m·s–2
ohm Ω elektrický odpor R = U I =   W Q   I = W Q · I = F · s I · t · I = = m · a · s I 2 · t = m · v t · s I 2 · t = m · v · s I 2 · t 2 = = m · s t · s I 2 · t 2 = m · s 2 I 2 · t 3 kg·m2·A–2·s–3
pascal Pa tlak p = F S = m · a s 2 = m · v t s 2 = m · v t · s 2 = = m · s t t · s 2 = m · s t 2 · s 2 = m t 2 · s kg·s–2·m–1
tesla T magnetická indukce B = F I · s = m · a I · s = m · v t I · s = = m · v t · I · s = m · s t t · I · s = m · s t 2 · I · s = = m t 2 · I kg·s–2·A–1
volt V elektrické napětí U = W Q = F · s I · t = m · a · s I · t = = m · v t · s I · t = m · v · s I · t 2 = = m · s t · s I · t 2 = m · s 2 I · t 3 kg·m2·A–1·s–3
watt W výkon P = W t = F · s t = m · a · s t = = m · v t · s t = m · v · s t 2 = = m · s t · s t 2 = m · s 2 t 3 kg·m2·s–3
weber Wb magnetický tok Φ m = B · S = F I · s · s 2 = = m · a I · s = m · v t I · s = = m · v I · t · s = m · s t I · t · s = = m · s 2 I · t 2 kg·m2·A–1·s–2

POZN: *)
POZOR! Nejedná se o odvození platného fyzikálního vzorce. Jedná se formální vyvození vztahu mezi rozměry použitých fyzikálních veličin. Např. je zde krácena délka pohybujícího se vodiče proti jeho uražené dráze. To v platném vzorci pochopitelně nejde, ale z pohledu jednotek mají obě veličiny jednotku metr, proto je v tomto pojetí zkrátit lze.

 

Použité vztahy:

Mechanika
W = F · s definice práce
P = W t definice výkonu
F = m · a 2. Newtonův zákon
p = F S definice tlaku
v = a · t vztah rychlosti a zrychlení (rovnoměrně zrychlený pohyb)
s = v · t vztah dráhy a rychlosti (rovnoměrný pohyb)
S s 2 vztah plochy S a délkového rozměru s
Elektřina
R = U I Ohmův zákon
I = Q t definice elektrického proudu (náboj Q projde průřezem vodiče za dobu t)
U = W Q definice elektrického napětí
C = Q U definice elektrické kapacity
Magnetismus
F = B · I · s magnetická síla (působící na vodič s el. proudem I, délky s v magn. poli o magn. indikci B)
Φ m = B · S definice magnetického indukčního toku
W E = 1 2 · L · I 2 energie cívky indukčnosti L s elektrickým proudem I

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!