Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Práce v laboratoři Kritéria hodnocení protokolu

Kritéria hodnocení protokolu z měření

Každý protokol musí splňovat věcnou, fyzikální, obsahovou a formální stránky protokolu, se kterými jsme se seznámili při úvodních hodinách fyzikálních praktik (např. viz článek: Jak psát protokol). Základní princip hodnocení (tedy i následné klasifikace) protokolu je postaven na kontrole splnění následujících čtyř základních kritérií.


Protokol, který nesplnil některé z kritérií, je v takovém případě hodnocen snížením známky o jeden klasifikační stupeň. V případě drobných (nezávažných) pochybení (náhodné zapomenutí jednotky, občasné překlep apod.) je protokol v daném kritériu klasifikován snížením jen o půl stupně. Celkové známka je tedy dána součtem všech „snížení“ nasbíraných během kontroly čtyř hlavních kritéií.


DŮLEŽITÉ:
Protokol neodevzdaný, odevzdaný po termínu (bez udání závažného důvodu), či vykazující znaky plagiátorství je hodnocen známkou NEDOSTATEČNÝ.
(Případné plagiátorství je též řešeno kázeňsky, ale to není předmětem tohoto textu.)Čtyři kritéria hodnocení protokolů

 1. Výsledky:
  • „Viditelné“ uvedení,
  • fyzikální správnost,
  • zaokrouhlení dle platných pravidel,
  • správné jednotky,

 2. Tabulky, grafy, obrázky a schémata:
  • TABULKY: Popis, hlavička, jednotky, formát…,
  • GRAFY: Osy (veličina, měřítko), název, body, využití oblasti, proložení, velikost…,
  • OBRÁKY a SCHÉMATA: Vhodnost, popis, fyzikální správnost, velikost, kvalita…,

 3. Diskuse:
  • Diskutovány všechny zadané body prac. úkolu,
  • fyzikální správnost,
  • věcnost a stručnost,

 4. Formální stránka:
  • Dodržení blokové struktury protokolu,
  • obsahová správnost bloků,
  • citace, odkazy, vzorce…,
  • dodržení obecné typografie a úpravy,
  • odevzdání ve stanoveném termínu,
  • PDF formát souboru,
  • předepsaný tvar pojmenování souboru,Ukázka častých chyb v grafech:

ŠPATNĚ

graf špatněSPRÁVNĚ

graf správně

 

zdroj obrázků:
VALENTOVÁ, Helena. Psaní protokolů. Základní fyzikální praktikum [online]. 3.01.2014 [cit. 2014-01-05].
Dostupné z: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/protokoly

 

Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!