Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Práce v laboratoři Zpracování exp. dat - PŘÍMÉ MĚŘENÍ

Postup zpracování přímých měření

 1. Pro soubor naměřených hodnot x1, x2,…, xN určíme aritmetický průměr.

  aritmeticky prumer

  a směrodatnou odchylku jednoho měření (standardní odchylka)

  smerodatna odchylka

  (Obě hodnoty lze určit přímo na kalkulačce nebo v libovolném tabulkovém kalkulátoru.)

 2. Zjistíme, zda se některá z naměřených hodnot x1, x2,…, xN neodchyluje od x s pruhem o více než k.s, což je tzv. mezní chyba. Pro N > 10 volíme zpravidla k = 3 (tzv. „3s-kritérium“). Nastane-li takový př ípad, vyloučíme ze souboru nevhodné hodnoty (považujeme je za hrubé chyby) a samozřejmě musíme znovu vypočítat x s pruhem a s.

 3. Dále určíme směrodatnou odchylku aritmetického průměru souboru N měření

  smerodatna odchylka aritmetickeho prumeru  ,

  kde N je počet naměřených hodnot po úpravě dle bodu 2.

  Hodnotu směrodatné odchylky jednoho měření získanou z kalkulátoru vydělíme odmocninou počtu měření.

 4. Vypočítané hodnoty x s pruhem a sx správně zaokrouhlíme.

 5. Výsledek měření zapíšeme ve tvaru

  vysledek

  případně uvedeme relativní mezní chybu, kterou vypočítáme ze vztahu

  relativni chyba , resp.  relativni odchylka v procentech

Pozn:
Do chyby výsledku měření je potřeba kromě směrodatné odchylky započítat i chyby měřidel.


přejato z: Svoboda E. & kol, Přehled středoškolské fyziky, SPN, Praha 1991, ISBN 80-04-22435-0, str. 20

free counters
od 26.9.2012
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!