Základní vlastnosti měřících přístrojů

Měřící rozsah:

- vyjadřuje rozmezí hodnot veličiny, které přístroj měří.

Konstanta měřícího přístroje:

- konstanta nám udává při daném měřícím rozsahu hodnotu jednoho dílku.
K =  měřící rozsah

počet dílků na stupnici (celkem)

α = K x počet naměřených dílků:

Příklad:

Měřící rozsah Ampérmetru je 15 mA, stupnice má 60 dílků. Ručička měřícího prístroje ukázala výchylku 55 dílků. Jaká je naměřená hodnota?

Řešení:
K =  15  = 0,25

60

α = 0,25 · 55 = 13,76 mA

Citlivost měřícího přístroje:

- udává jakou výchylkou ručky reaguje přístroj na měřenou veličinu. Měřící rozsah volíme tak, aby výchylka měřícího přístroje byla pokud možno v druhé polovině stupnice. Odečítání je přesnější, měřící přístroj má větší citlivost.

Třída přesnosti:

- je uvedena na stupnici měřícího přístroje. Udává v procentech chybovost měř. přístroje. Např. 2% při rozsahu 300 V tj. 6 V, při rozsahu 60 V je chyba pouze 1,2 V.

Přetížitelnost:

- udává nám jakým násobkem jmenovité veličiny můžeme přetížit přístroj, aniž by se poničil. Výrobce počítá s nedbalostí při provozu. Krátkodobě lze měřící přístroj přetížit, tzn. při malém měř. rozsahu "měřit" větší hodnoty.

Vlastní spotřeba:

- výkon, který odebírá měřící přístroj z měřeného obvodu. U stejnostměrných obvodů hovoříme o vnitřním odporu, u střídavého proudu je to impedance.

Značky na číselnících měřících přístrojů:

- na číselnících měř. přístrojů jsou především atupnice a dále různé značky, které informují o vlastnostech , provedení a použití přístroje. Dále je na číselníku znak výrobce, výrobní číslo, typová značka, u napěťových přístrojů vnitřní odpor a někdy i další údaje.

 


free counters
od 26.9.2012

(version: 16.06_2), Last modified: 26.06.2016